โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)


จังหวัดลำปาง
อำเภอ
ตำบล
ประชาชน
บัณฑิต
เกาะคา
นาแส่ง
3
0
เกาะคา
วังพร้าว
3
0
เถิน
แม่วะ
0
1
เมืองลำปาง
กล้วยแพะ
4
2
เมืองลำปาง
ต้นธงชัย
0
6
เมืองลำปาง
บ้านแลง
0
0
เมืองลำปาง
สบตุ๋ย
3
2
เมืองลำปาง
หัวเวียง
1
1
แม่ทะ
วังเงิน
0
4
แม่พริก
ผาปัง
0
4
แม่เมาะ
บ้านดง
1
0
สบปราบ
สบปราบ
0
0
งาว
บ้านโป่ง
0
2
งาว
หลวงเหนือ
1
0
วังเหนือ
ร่องเคาะ
1
0

จังหวัดลำพูน
อำเภอ
ตำบล
ประชาชน
บัณฑิต
บ้านโฮ่ง
ศรีเตี้ย
1
2
เมืองลำพูน
บ้านกลาง
0
0
เมืองลำพูน
เหมืองง่า
1
0
แม่ทา
ทาขุมเงิน
0
0
เมืองลำพูน
ต้นธง
1
1
เมืองลำพูน
บ้านแป้น
1
1

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
โทร. 06-1271-2014