โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ PDPA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
โทร. 06-1271-2014