โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)เลขบัตรประชาชน :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
โทร. 06-1271-2014