โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบที่ 4)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)


บัณฑิตจบไม่เกิน 5 ปี จำนวน 12 อัตรา

ผู้ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนทั่วไป จำนวน 21 อัตรา


วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ใน พื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
     2. เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่
     3. เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG
     4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ


คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
     1. คุณสมบัติทั่วไป
         1) คุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด เช่น
              (1) มีสัญชาติไทย
              (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง เป็นไปตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด เช่น
              (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
              (2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
              (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
              (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
              (5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
              (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
              (7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
              (8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
              (9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
              (10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของค าสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
     2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
         1) บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อ ภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ ภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
         2) ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงานหรือ ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการ จ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
         3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด


ขอบเขตและลักษณะการจ้างงาน
     1. พื้นที่ดําเนินโครงการและหน่วยปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ 1
     2. ขอบเขตงานที่จะมอบหมายมีดังนี้
         1) พัฒนา ส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ เช่น
              (1) พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
              (2) ทำการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / off-line และทั้งในและต่างประเทศ
              (3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
              (4) การพัฒนา U๒t Market Place Platform เพื่อเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมผลักดันในโครงการ
              (5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ
         2) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพื้นที่ ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน ได้แก่
              (1) การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์
              (2) การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ
              (3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
              (4) การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
         3) ภารกิจอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงานมอบหมาย
         4) ลักษณะงานและผลงานสําหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
โทร. 06-1271-2014

admin