โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Lampang Rajabhat University)


วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator
     2. เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทาและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
     3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
     4. เพื่อให้เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน


คุณสมบัติเบื้องต้น
     1. ประชาชน เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
          - เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน/ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
     2. บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 15,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
          - เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2563) ไม่จำกัดสาขาวิชาและมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจในการปฏิบัติงาน
     3. นักศึกษา เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ในอัตรา 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
          - เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป) จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงกับภารกิจในการปฏิบัติงาน


หน้าที่ความรับผิดชอบ
          - การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน
          - การเฝ้าระวัง ประสานงาน และติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่
          - การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
          - การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
          - การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน
          - การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
          - ภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิชา รุ่งแสง
โทร. 06-1271-2014

admin